2225Shimo-Chidori
2245Shimo-Chidori Mode 4
2246Balinese Mode 3
2250Yo Mode 4
2257Balinese Mode 5
2345Scriabin Sonata No7 Mode 2
2378Banshiki-Cho
2380Scriabin Sonata No7 Mode 3
2385Yo
2386Banshiki-Cho Mode 3
2402Kumoi Mode 5
2450Scriabin Sonata No7 Mode 5
2609Balinese Mode 2
2610Yo Mode 3
2642Banshiki-Cho Mode 5
2644Banshiki-Cho Mode 2
2648Kumoi Mode 4
2660Scriabin Sonata No7 Mode 4
2700Yo Mode 2
2708Banshiki-Cho Mode 4
2836Kumoi
2840Shimo-Chidori Mode 2
3154Kumoi Mode 2
3160Shimo-Chidori Mode 5
3170Shimo-Chidori Mode 3
3176Balinese Mode 4
3220Scriabin Sonata No7
3240Yo Mode 5
3352Balinese
2265Pelog Mode 6
2379Blues Hexatonic Mode 5
2394Dominant sus Mode 2
2410Sho Mode 6
2418Blues Minor Hexatonic
2445Pelog Mode 4
2457Augmented
2474Prometheus Mode 4
2605Sho2 Mode 4
2646Dominant sus
2650Sho Mode 5
2652Blues Hexatonic Mode 6
2666Prometheus Mode 3
2709Dominant sus Mode 6
2710Sho Mode 4
2714Prometheus Mode 2
2725Sho Mode 3
2726Prometheus
2729Prometheus Mode 6
2730Whole Tone
2772Dominant sus Mode 3
2865Pelog Mode 2
2885Sho2 Mode 2
2898Dominant sus Mode 4
2900Sho
2920Sho2 Mode 6
2964Blues Hexatonic Mode 2
3180Pelog Mode 5
3237Blues Hexatonic Mode 4
3270Pelog Mode 3
3276Augmented Mode 2
3350Sho2 Mode 3
3402Dominant sus Mode 5
3410Sho Mode 2
3412Prometheus Mode 5
3480Pelog
3490Sho2
3666Blues Hexatonic Mode 3
2411Super Lydian Aug
2422Noh Mode 2
2462Enigmatic Minor Mode 3
2477Blues Heptatonic Mode 5
2483Composite II Mode 2
2485Harmonic Minor Mode 6
2486Hungarian Major
2507Composite II Mode 6
2509Hungarian Minor Mode 3
2510Persian Mode 6
2515Persian Mode 2
2517Neapolitan Minor Mode 6
2518Dominant #2
2537Enigmatic Minor Mode 5
2653Noh Mode 1
2663Enigmatic Minor Mode 2
2669Hungarian Major Mode 7
2675Persian Mode 5
2677Lydian #3
2731Neapolitan Major Mode 2
2733Melodic Minor Mode 3
2734Neapolitan Major Mode 3
2739Neapolitan Minor Mode 2
2741Major Mode 4 (Lydian)
2742Melodic Minor Mode 4
2746Neapolitan Major Mode 4
2748Enigmatic Mode 3
2765Harmonic Minor Mode 3
2766Neapolitan Minor Mode 3
2771Ionian #6
2773Major Mode 1 (Ionian)
2774Major Mode 5 (Mixolydian)
2777Blues Heptatonic Mode 7
2778Melodic Minor Mode 5
2789Ionian b5
2794Neapolitan Major Mode 5
2802Enigmatic Mode 4
2869Blues Heptatonic Mode 3
2870Harmonic Minor Mode 4
2873Hungarian Minor
2874Neapolitan Minor Mode 4
2891Noh Mode 6
2893Hungarian Major Mode 5
2894Dorian Aug
2901Melodic Minor
2902Major Mode 2 (Dorian)
2905Harmonic Minor
2906Major Mode 6 (Aeolian)
2908Aeolian bb7
2918Blues Heptatonic
2921Hungarian Major Mode 3
2922Melodic Minor Mode 6
2966Dorian b4
2972Composite II Mode 3
2986Neapolitan Major Mode 6
2996Noh Mode 3
3018Enigmatic Mode 5
3243Enigmatic
3253Lydian b2
3257Composite II
3286Blues Heptatonic Mode 4
3289Hungarian Minor Mode 5
3290Harmonic Minor Mode 5
3301Composite II Mode 5
3302Hungarian Minor Mode 2
3305Persian
3306Neapolitan Minor Mode 5
3316Enigmatic Minor Mode 4
3374Noh Mode 7
3379Enigmatic Minor
3382Hungarian Major Mode 6
3385Persian Mode 4
3386Phrygian #4
3413Neapolitan Major
3414Melodic Minor Mode 2
3417Neapolitan Minor
3418Blues Minor Octatonic Mode 6
3430Harmonic Minor Mode 2
3433Locrian n7
3434Major Mode 7 (Locrian)
3436Blues Heptatonic Mode 6
3442Locrian bb6
3482Blues Heptatonic Mode 2
3484Hungarian Minor Mode 7
3493Noh Mode 5
3494Hungarian Major Mode 4
3498Melodic Minor Mode 7
3500Harmonic Minor Mode 7
3508Hungarian Major Mode 2
3669Enigmatic Mode 7
3674Phrygian bb3
3676Composite II Mode 7
3692Hungarian Minor Mode 4
3698Composite II Mode 4
3700Persian Mode 7
3737Enigmatic Minor Mode 7
3740Persian Mode 3
3754Neapolitan Major Mode 7
3756Neapolitan Minor Mode 7
3764Alt Alt
3794Noh Mode 4
3882Enigmatic Mode 6
3916Enigmatic Minor Mode 6
2743Blues Minor Octatonic Mode 7
2749Bebop Dorian Mode 3
2750Lydian Chromatic Octatonic
2775Bebop Dominant
2779Jazz Minor Blues Mode 6
2781Bebop Major
2782Blues Minor Octatonic Mode 8
2797Bebop Locrian n2 Mode 5
2805Bebop Dominant Mode 4
2806Bebop Dorian Mode 4
2810Lydian Chromatic Octatonic Mode 2
2903Bebop Dorian
2907Bebop Major Mode 7
2909Bebop Locrian n2 Mode 3
2910Bebop Minor
2923Bebop Locrian n2
2925Whole-Half Diminished
2933Jazz Minor Blues
2934Bebop Major Mode 2
2938Blues Minor Octatonic
2989Jazz Minor Blues Mode 3
2997Bebop Major Mode 4
2998Bebop Locrian n2 Mode 6
3002Jazz Minor Blues Mode 7
3029Blues Minor Octatonic Mode 3
3030Bebop Dominant Mode 5
3034Bebop Dorian Mode 5
3050Lydian Chromatic Octatonic Mode 3
3415Lydian Chromatic Octatonic Mode 7
34198-Tone Spanish Mode 5
3422Bebop Dorian Mode 2
3435Bebop Dominant Mode 8
3437Jazz Minor Blues Mode 5
3438Bebop Major Mode 8
3446Bebop Locrian n2 Mode 4
3450Bebop Locrian add5
3499Bebop Dorian Mode 8
3501Bebop Major Mode 6
3502Bebop Locrian n2 Mode 2
3509Bebop Locrian n2 Mode 8
3510Half-Whole Diminished
3514Jazz Minor Blues Mode 8
3542Jazz Minor Blues Mode 2
3546Bebop Major Mode 3
3562Blues Minor Octatonic Mode 2
3755Lydian Chromatic Octatonic Mode 6
3757Blues Minor Octatonic Mode 5
3765Bebop Dominant Mode 7
3766Jazz Minor Blues Mode 4
3797Bebop Dorian Mode 7
3798Bebop Major Mode 5
3802Bebop Locrian n2 Mode 7
3925Lydian Chromatic Octatonic Mode 5
3926Blues Minor Octatonic Mode 4
3930Bebop Dominant Mode 6
3946Bebop Dorian Mode 6
4010Lydian Chromatic Octatonic Mode 4
2813Blues Major 9-tone Mode 9
2911Blues Major 9-tone Mode 7
3031Blues Major 2 9-tone
3038Blues Major 2 9-tone Mode 6
3062Blues Major 9-tone
3451Blues Major 2 9-tone Mode 4
3454Blues Major 9-tone Mode 8
3503Blues Major 9-tone Mode 6
3563Blues Major 2 9-tone Mode 9
3773Blues Major 2 9-tone Mode 3
3799Blues Major 9-tone Mode 5
3829Blues Major 2 9-tone Mode 8
3934Blues Major 2 9-tone Mode 2
3947Blues Major 9-tone Mode 4
3962Blues Major 2 9-tone Mode 7
4021Blues Major 9-tone Mode 3
4058Blues Major 9-tone Mode 2